รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยนายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ซึ่งจะประชุม โดยแบ่งเป็นวาระต่างๆ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ได้แจ้งผลการปฏิบัติงานในระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งได้นำเรื่อง การรายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้มีคำสั่งให้กองที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังนี้

- งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และกองวิชการและแผนงาน ให้ปฏิบัติงานร่วมกัน โดยสำนักปลัดต้องส่งข้อมูลให้กองวิชาการดำเนินการเอาข้อมูลลงในระบบการประเมิน ITA 

- เดือนตุลาคม 2563 ก็ได้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับเดือนกันยายน

- เดือนธันวาคม 2563 นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ประธานในที่ประชุม ได้ติดตามเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ 2564 และได้สั่งการให้กองที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการให้เรียบร้อย และหากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วมารายงานผลให้ทราบด้วย

Share on Line
Share on Pinterest