เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ณ ตลาดเม่งอุย

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ณ ตลาดเม่งอุย

Share on Line
Share on Pinterest