จนท.งานป้องกันและงานควบคุมโรคติดต่อ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในชุมชนเอื้ออาทร และสถานที่กักตัว ชุมชนหนองหญ้าลาด 2

จนท.งานป้องกันและงานควบคุมโรคติดต่อ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในชุมชนเอื้ออาทร และสถานที่กักตัว ชุมชนหนองหญ้าลาด 2

Share on Line
Share on Pinterest