งานป้องกันและควบคุมโรคุติดต่อ ดำเนินการ ฉีดพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณชุมชนเอื้ออาทร และสถานที่พักผู้กักตัว ที่ทำการชุมชนหนองหญ้าลาด 2

งานป้องกันและควบคุมโรคุติดต่อ ดำเนินการ ฉีดพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณชุมชนเอื้ออาทร และสถานที่พักผู้กักตัว ที่ทำการชุมชนหนองหญ้าลาด 2

Share on Line
Share on Pinterest