หน่วยงานพัฒนาสังคมและวามมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมคนพิการ จัดทำโครงการตรวจเยี่ยมการจ้างงานคนพิการในเทศบาลฯ

หน่วยงานพัฒนาสังคมและวามมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมคนพิการ จัดทำโครงการตรวจเยี่ยมการจ้างงานคนพิการในเทศบาลฯ

Share on Line
Share on Pinterest