เจ้าหน้าทีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเตรียมสถานทีอาคารศูนย์ฟิตเนส

เจ้าหน้าทีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเตรียมสถานทีอาคารศูนย์ฟิตเนส

Share on Line
Share on Pinterest