กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ณ ตลาดเม่งอุย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ณ ตลาดเม่งอุย

Share on Line
Share on Pinterest