เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจุดคัดกรอง ณ ตลาดเม่งอุย

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจุดคัดกรอง ณ ตลาดเม่งอุย

Share on Line
Share on Pinterest