เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนนํ้าอ้อมใต้

เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนนํ้าอ้อมใต้

Share on Line
Share on Pinterest