ฝ่ายปกครอง งานทะเบียนราษฎร เพิ่มชื่อชาวต่างชาติที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายฯ เข้ามาอยู่ทะเบียนบ้าน ท.ร.3

ฝ่ายปกครอง งานทะเบียนราษฎร เพิ่มชื่อชาวต่างชาติที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายฯ เข้ามาอยู่ทะเบียนบ้าน ท.ร.3

Share on Line
Share on Pinterest