กองช่าง ดำเนินการติดตั้ง ฝาท่อระบายนํ้า ที่ชำรุด บริเวณตลาดเมืองทอง และติดต้ังเต็นท์ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

กองช่าง ดำเนินการติดตั้ง ฝาท่อระบายนํ้า ที่ชำรุด บริเวณตลาดเมืองทอง และติดต้ังเต็นท์ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest