เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯเยี่ยมประเมินอาการผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนเอื้ออาทร

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯเยี่ยมประเมินอาการผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนเอื้ออาทร

Share on Line
Share on Pinterest