เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นหมอกควันร่วมกับอสม.ชุมชนสว่างร่วมใจสามัคคี

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นหมอกควันร่วมกับอสม.ชุมชนสว่างร่วมใจสามัคคี

Share on Line
Share on Pinterest