เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นหมอกควันร่วมกับ อสม.ชุมชนสว่างสุขใจ

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นหมอกควันร่วมกับ อสม.ชุมชนสว่างสุขใจ

Share on Line
Share on Pinterest