เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนํ้า ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนสว่างก้าวหน้า ในพื้นที่บ้านพักอาศัยบริเวณชุมชนสว่างก้าวหน้า

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนํ้า ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนสว่างก้าวหน้า ในพื้นที่บ้านพักอาศัยบริเวณชุมชนสว่างก้าวหน้า

Share on Line
Share on Pinterest