เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีด พ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลกนํ้า ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนหนองโปร่งพัฒนา

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีด พ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลกนํ้า ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนหนองโปร่งพัฒนา

Share on Line
Share on Pinterest