เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุลูกนํ้า ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนตลาดสดเทศบาล1

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุลูกนํ้า ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนตลาดสดเทศบาล1

Share on Line
Share on Pinterest