เจ้าหน้าที่กองสาธารณสจุ่ขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควัน แลจะกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลกน้ำ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนราษฎร์พันฒนา ในพื้นที่บ้านพักอาศัยบริเวณชุมชนราษฎร์พันฒนา

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสจุ่ขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควัน แลจะกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลกน้ำ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนราษฎร์พันฒนา ในพื้นที่บ้านพักอาศัยบริเวณชุมชนราษฎร์พันฒนา

Share on Line
Share on Pinterest