เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทสบาลู ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณสวนสุขภาพหนองกวางดีด ตรวจสอบเบื้องต้น พบชายเร่ร่อนไม่ทราบชื่อจำนวน 2 ราย และเวลา 04.30 น. ไต้พบชายเร่ร่อนไม่ทราบชื่อรายเดิม จึงได้ดำเนินการให้ย้ายจากบริเวณสวนฯ เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการ ออกกำลังกาย ได้รับความปลอดภัย ชึ่งผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมี พันจ่าเอกเทวเทพ โป็ะเงิน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผ้ควบคุมการปฏิบัติงานและสั่งการ

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทสบาลู ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณสวนสุขภาพหนองกวางดีด ตรวจสอบเบื้องต้น พบชายเร่ร่อนไม่ทราบชื่อจำนวน 2 ราย และเวลา 04.30 น. ไต้พบชายเร่ร่อนไม่ทราบชื่อรายเดิม จึงได้ดำเนินการให้ย้ายจากบริเวณสวนฯ เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการ ออกกำลังกาย ได้รับความปลอดภัย ชึ่งผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมี พันจ่าเอกเทวเทพ โป็ะเงิน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผ้ควบคุมการปฏิบัติงานและสั่งการ

Share on Line
Share on Pinterest