กองช่าง ดำเนินการซ่อมฝาท่อระบายนํ้าที่ชำรุด บริเวณซอยบ้านบก และบริเวณตลาดเม่งอุย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากฝาท่อที่ชำรุด ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย

กองช่าง ดำเนินการซ่อมฝาท่อระบายนํ้าที่ชำรุด บริเวณซอยบ้านบก และบริเวณตลาดเม่งอุย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากฝาท่อที่ชำรุด ทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย

Share on Line
Share on Pinterest