เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกนํ้า ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนศิริพัฒนา ในพื้นที่บ้านพักอาศัยบริเวณชุมชนศิริพฒนา เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกนํ้า ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนศิริพัฒนา ในพื้นที่บ้านพักอาศัยบริเวณชุมชนศิริพฒนา เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน

Share on Line
Share on Pinterest