เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล ออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีพันจ่าเอกเทวเทพ โป๊ะเงิน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและสั่งการ

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล ออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีพันจ่าเอกเทวเทพ โป๊ะเงิน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและสั่งการ

Share on Line
Share on Pinterest