เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้า ร่วมกิ๊บอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนหนองกวางดีด ในพื้นที่บ้านพักอาศัยบริเวณชุมชนหนองกวางดีด เพอป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้า ร่วมกิ๊บอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนหนองกวางดีด ในพื้นที่บ้านพักอาศัยบริเวณชุมชนหนองกวางดีด เพอป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน

Share on Line
Share on Pinterest