เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยบริเวณกนนบารมีในการจัดตั้งตลาดประชารัฐ เพึอใท้รับทราบกิงปืญทา รวมสงความต้อนการ และข้อเสนอแนะของประชาชน ต่อการตั้งตลาดประชารัฐด้นกล่าว

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยบริเวณกนนบารมีในการจัดตั้งตลาดประชารัฐ เพึอใท้รับทราบกิงปืญทา รวมสงความต้อนการ และข้อเสนอแนะของประชาชน ต่อการตั้งตลาดประชารัฐด้นกล่าว

Share on Line
Share on Pinterest