เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ(เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ(เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share on Line
Share on Pinterest