เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุลูกน้า ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนบกใต้พัฒนา

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธุลูกน้า ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนบกใต้พัฒนา

Share on Line
Share on Pinterest