งานสวนสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง ขอความอนุเคราะห์หญ้าแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ ใช้ปลูก ตามโครงการเฉลมพระเกียรติ ในเดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริในการดำเนินงานรณรงค์ การใช้หญ้าแฝก ในการพัฒนาทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำและสภาพัแวดล้อม

งานสวนสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง ขอความอนุเคราะห์หญ้าแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ ใช้ปลูก ตามโครงการเฉลมพระเกียรติ  ในเดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริในการดำเนินงานรณรงค์ การใช้หญ้าแฝก ในการพัฒนาทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำและสภาพัแวดล้อม

Share on Line
Share on Pinterest