งานรักษาความสงบ(เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณตลาดเม่งอุย หน้าโรงพยาบาลกันทรลักษ์ สุวนสุขภาพหนองกวางดีด รวมถึงพื้นที่อื่นๆในเขตเทศบาลเมืองกันทรล้กษ์

งานรักษาความสงบ(เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณตลาดเม่งอุย หน้าโรงพยาบาลกันทรลักษ์ สุวนสุขภาพหนองกวางดีด รวมถึงพื้นที่อื่นๆในเขตเทศบาลเมืองกันทรล้กษ์

Share on Line
Share on Pinterest