งานรักษาความสงบ(เทศกิจ)สำนักปลัดเทศบาล ออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ถนนสินประดิษฐ์และถนนอนันตภักดี

งานรักษาความสงบ(เทศกิจ)สำนักปลัดเทศบาล ออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ถนนสินประดิษฐ์และถนนอนันตภักดี

Share on Line
Share on Pinterest