กองสาธารณสุขฯ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด ออกปฎิบัติหน้าที่ บริเวณทางเข้าสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติหนองกวางดีด

กองสาธารณสุขฯ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด ออกปฎิบัติหน้าที่ บริเวณทางเข้าสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติหนองกวางดีด

Share on Line
Share on Pinterest