เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นหมอกควันร่วมกับอสม.ชุมชนเมืองทองและอสม.ชุมชนวัดโนนม่วง

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นหมอกควันร่วมกับอสม.ชุมชนเมืองทองและอสม.ชุมชนวัดโนนม่วง

Share on Line
Share on Pinterest