กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.(พ.ศ.2566-2570)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.(พ.ศ.2566-2570)

Share on Line
Share on Pinterest