กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมฺชนหนองหญ้าลาด 2 ในพื้นที่บ้านพักอาศัยบริเวณชุมชนหนองหญ้าลาด 2

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควัน และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมฺชนหนองหญ้าลาด 2 ในพื้นที่บ้านพักอาศัยบริเวณชุมชนหนองหญ้าลาด 2

Share on Line
Share on Pinterest