นายสงวนศักดิ, ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ มอบนโยบาย ในการดำเนินงานแก่กองช่าง ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการดำเนินงาน ของเทศบาล อีกทั้ง ยังเป็นการปลูกผิงสร้างจิตสำนึกแก่พ นักงาน ให้มีความรับผิด ชอบในหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายรวมถึงยังเป็น การส่งเสริม และสร้างขวัญ กำลังใจที่ด ีในการทำงาน

นายสงวนศักดิ, ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  มอบนโยบาย ในการดำเนินงานแก่กองช่าง ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการดำเนินงาน ของเทศบาล อีกทั้ง ยังเป็นการปลูกผิงสร้างจิตสำนึกแก่พ นักงาน ให้มีความรับผิด ชอบในหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายรวมถึงยังเป็น การส่งเสริม และสร้างขวัญ กำลังใจที่ด ีในการทำงาน

Share on Line
Share on Pinterest