สำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร ดำเนินการออกตรวจสภาพอาคาร “ลานหลักเมือง” ตามผู้ยื่นคำร้องขอทะเบียนอาคาร (ท.ร.14 อ)

สำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร ดำเนินการออกตรวจสภาพอาคาร “ลานหลักเมือง”  ตามผู้ยื่นคำร้องขอทะเบียนอาคาร (ท.ร.14 อ)

Share on Line
Share on Pinterest