เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นหมอกควันร่วมกับอสม.ชุมชนเอื้ออาทร

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ฉีดพ่นหมอกควันร่วมกับอสม.ชุมชนเอื้ออาทร

Share on Line
Share on Pinterest