เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ

Share on Line
Share on Pinterest