งานประชาสัมพันธ์ทดสอบระบบเสียงตามสายและออกประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลฯ

งานประชาสัมพันธ์ทดสอบระบบเสียงตามสายและออกประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลฯ

Share on Line
Share on Pinterest