กองช่างติดตั้งไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว ร.10

กองช่างติดตั้งไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว ร.10

Share on Line
Share on Pinterest