กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในฤดูฝน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในฤดูฝน

Share on Line
Share on Pinterest