งานศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการคัดกรองโควิด19 บริเวณ ตลาดถนนคนเดิน

งานศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการคัดกรองโควิด19 บริเวณ ตลาดถนนคนเดิน

Share on Line
Share on Pinterest