งานควบคุมโรคและโรคติดต่อ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณชุมชนหนองหญ้าลาด1,2

งานควบคุมโรคและโรคติดต่อ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณชุมชนหนองหญ้าลาด1,2

Share on Line
Share on Pinterest