ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดัดกรองประชาชนที่มาใช้บริการตลาดถนน คนเดิน

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดัดกรองประชาชนที่มาใช้บริการตลาดถนน คนเดิน

Share on Line
Share on Pinterest