งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดบ้านบก

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดบ้านบก

Share on Line
Share on Pinterest