งานเทศกิจดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิด

งานเทศกิจดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิด

 

 

งานรักษาความสงบ(เทศกิจ) ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิด และจ่ายค่าปรับ ตาม พ.ร.บ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปี 2535 มาตรา 20 ในเขตเทศบาล

Share on Line
Share on Pinterest