ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

 

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยนายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี โดยการจัดกิจกรรมการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯแสดงความเคารพโดยการไหว้ เช่น ไหว้พระสงฆ์ ไหว้ผู้สูงอายุ และไหว้ผู้เสมอกัน รวมถึงกิจกรรมให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ฝึกอ่านหนังสือแบบเรียนประจำชั้นอีกด้วย

Share on Line
Share on Pinterest