กองสาธารณสุขพ่นหมอกควันชุมชนสว่างสุขใจหมู่ที่10

กองสาธารณสุขพ่นหมอกควันชุมชนสว่างสุขใจหมู่ที่10

 

งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค บริเวณชุมชนสว่างสุขใจหมู่ที่10

Share on Line
Share on Pinterest