พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลาย ที่ ซอยป่าไม้พัฒนา

พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลาย ที่ ซอยป่าไม้พัฒนา

 

งานป้องกันควบคุมโรค กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ร่วมกับ อสม. ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลาย ที่ ซอยป่าไม้พัฒนา ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest