โครงการ การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

โครงการ การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการ การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยอำเภอกันทรลักษ์ ได้เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมให้ข้อมูลสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ประกอบด้วย
- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์
- ประธานชุมชนหนองหญ้าลาด 1
- ประธานชุมชนหนองหญ้าลาด 2
- ประธานชุมชนหนองโปร่งพัฒนา
- ประธานชุมชนบกศรีหลักเมือง

 

Share on Line
Share on Pinterest