กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเก็บกวาดขยะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเก็บกวาดขยะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ดำเนินการเก็บกวาดขยะบริเวณบ้านเอื้ออาทร และบริเวณตลาดวันอังคาร 

Share on Line
Share on Pinterest